Η Οριστική Μελέτη αφορά στο Έργο «Κατασκευή Νέου Υδραγωγείου Σπάρτης από Πηγές Τρύπης» με φορέα υλοποίησης και λειτουργίας την ΔΕΥΑ Σπάρτης. Το έργο αποσκοπεί στην ενίσχυση της υδροδότησης της πόλης από τις πηγές και στον πλήρη εκσυγχρονισμό του παλαιού υδραγωγείου για κάλυψη του μεγαλύτερου μέρους των αναγκών νερού από τις πηγές με συμπληρωματική μόνο υδροδότηση από τις υπάρχουσες γεωτρήσεις κυρίως κατά τη θερινή περίοδο λόγω ανεπάρκειας των πηγών.

Το συνολικό μήκος των νέων αγωγών του υδραγωγείου ανέρχεται σε 10.915 m, ενώ προβλέπεται και η εγκατάσταση συστήματος εποπτικού ελέγχου, ώστε να εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή αξιοπιστία ανταλλαγής πληροφοριών ανάμεσα στους Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου του δικτύου Ύδρευσης και του Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου.

Προϋπολογισμός μελέτης : 2.000.000,00 €

Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης : «ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΑΡΤΗΣ» η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 67056/22-11-2018 του Υπουργείου Εσωτερικών (Διεύθυνση Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής, Τμήμα Αναπτυξιακών Προγρ/των & Διαχείρισης Π.Δ.Ε) (ΑΔΑ : ΩΑΩΖ465ΧΘ7-2ΘΤ).