Η Οριστική Μελέτη αναφέρεται στην βελτίωση του δικτύου ύδρευσης της Τ.Κ. Μυστρά, με στόχο την αξιοποίηση της νέας δεξαμενής για την πληρέστερη υδροδότηση του οικισμού μέχρι και τον Αρχαιολογικό χώρο Μυστρά, την αντικατάσταση του ανοικτού καναλιού μεταφοράς νερού από την πηγή με κλειστό αγωγό και την βελτιωμένη υδροδότηση του δικτύου ύδρευσης του Μυστρά και του Παλαιολογίου από τη νέα δεξαμενή μέσω νέων χωριστών τροφοδοτικών αγωγών. Σκοπός του έργου είναι η εξασφάλιση επαρκούς παροχής και πίεσης σε όλο το δίκτυο. Το νέο έργο ύδρευσης  περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα τεχνικά έργα όπως υδραυλικές συσκευές, αντικατάσταση του αντλητικού της γεώτρησης, μειωτές πίεσης, κλπ, με σκοπό την πλήρη κάλυψη της υδροδότησης των οικισμών, με χρονικό ορίζοντα την επόμενη 40-ετία.

Το συνολικό μήκος των νέων αγωγών του δικτύου ανέρχεται σε 7.780 m.

Προϋπολογισμός μελέτης : 575.000,00 €.

Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 4 της Πράξης : «Έργα ύδρευσης στο Δήμο Σπάρτης» η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 67056/22-11-2018 του Υπουργείου Εσωτερικών (Διεύθυνση Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής, Τμήμα Αναπτυξιακών Προγρ/των & Διαχείρισης Π.Δ.Ε).