Η ΔΕΥΑ ΣΠΑΡΤΗΣ στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης των πελατών της, δημιούργησε υπηρεσία ηλεκτρονικής πληρωμής λογαριασμών ύδρευσης/αποχέτευσης μέσω Διαδικτύου. Ειδικότερα, η παραπάνω υπηρεσία προσφέρεται μέσω της Πύλης: «deyaspartis.gr», σε συνεργασία με την ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ. Ο χρήστης θα μεταφέρεται σε ασφαλή ιστοσελίδα της ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑΣ και, ακολούθως, θα διενεργεί τη συναλλαγή του στο διαδικτυακό τόπο της τελευταίας.
Ο χρήστης που επιθυμεί να κάνει χρήση της ανωτέρω υπηρεσίας οφείλει να αναγνώσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και να τους αποδεχθεί ανεπιφύλακτα. Η ΔΕΥΑ Σπάρτης δύναται να τροποποιεί τους όρους αυτούς ή να καταργεί την υπηρεσία χωρίς προειδοποίηση και, ως εκ τούτου, ο χρήστης οφείλει να τους διαβάζει πάντα κατά τη χρήση της επιλεγμένης υπηρεσίας. H συνέχιση της χρήσης των σελίδων και των υπηρεσιών της παρούσας ιστοσελίδας, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές, σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του πελάτη/χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

Η εξόφληση του λογαριασμού ύδρευσης/αποχέτευσης υλοποιείται με τη χρήση πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας και, συγκεκριμένα, των καρτών VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD και MAESTRO.

Μέσω της Πύλης: «deyaspartis.gr», ο χρήστης επιλέγει στην αρχική οθόνη «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» και, εν συνεχεία εμφανίζεται η οθόνη «Ηλεκτρονικές Πληρωμές » και  «Αμεση Εξόφληση ». Ο χρήστης πρέπει να καταχωρήσει τα δεδομένα Κωδικός Ηλεκτρονικής Πληρωμής, Ποσό Πληρωμής,  email και Τηλέφωνο. Με την καταχώρηση των δεδομένων ο χρήστης μεταφέρεται σε ασφαλή ιστοσελίδα της ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ, ώστε να καταχωρήσει τα στοιχεία της πιστωτικής/χρεωστικής  κάρτας και να διενεργήσει τη συναλλαγή. Η ΔΕΥΑ Σπάρτης δε διατηρεί, δεν αποθηκεύει και δε διαχειρίζεται κανένα στοιχείο της πιστωτικής/χρεωστικής/προπληρωμένης κάρτας του χρήστη. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο χρήστης ενημερώνεται για την επιτυχή ή όχι εκτέλεση της συναλλαγής με μήνυμα στην οθόνη του και του δίνεται η δυνατότητα να αποθηκεύσει τη συναλλαγή σε αρχείο τύπου pdf.

Δεδομένου ότι η ΔΕΥΑ Σπάρτης δύναται να καταργήσει την υπηρεσία οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, η τελευταία δε φέρει καμία ευθύνη, εάν η υπηρεσία διακοπεί προσωρινά ή μόνιμα. Αυτονόητα, η ΔΕΥΑ Σπάρτης διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά την υπηρεσία για τεχνικές εργασίες (ενδεικτικά, για εργασίες συντήρησης ή αναβάθμισης).

Ο χρήστης οφείλει να κάνει ορθή χρήση της υπηρεσίας και να λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο προστασίας και διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών (ενδεικτικά, χρήση antivirus, firewall κλπ). Στο παραπάνω πλαίσιο, ο χρήστης απαγορεύεται να χρησιμοποιήσει κακόβουλο λογισμικό ή εξοπλισμό που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των συστημάτων της υπηρεσίας ή και του δικτύου, να εγκαταστήσει ή να προωθήσει παράνομο περιεχόμενο. Ο χρήστης σε καμία περίπτωση δε θα χρησιμοποιήσει τις προσφερόμενες υπηρεσίες/εφαρμογές ως βήμα για να προβεί σε παράνομες ή ανήθικες πράξεις, όπως, για παράδειγμα, της συκοφαντικής δυσφήμισης, προσβολής προσωπικότητας, της βλάβης σε ανήλικο, της διαρροής απορρήτων πληροφοριών, προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών κ.α. Σε περίπτωση που κατά τη πραγματοποίηση της συναλλαγής υποπέσει στην αντίληψη του χρήστη παράνομη συμπεριφορά κατά τη χρήση της υπηρεσίας, ο xρήστης οφείλει να ενημερώσει για το περιστατικό άμεσα την ΔΕΥΑ Σπάρτης,  στο e-mail deyaspa@gmail.com.

Η ΔΕΥΑ Σπάρτης δεν έχει πρόσβαση και, ως εκ τούτου, δε συλλέγει και δεν επεξεργάζεται στοιχεία πιστωτικών/χρεωστικών καρτών. H ΔΕΥΑ Σπάρτης δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί ο χρήστης σε περίπτωση παρεμβολής ή προσπάθειας παρεμβολής στα συστήματά της ή στο σύστημα ηλεκτρονικής τραπεζικής της ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ, καθώς και σε περίπτωση μη λειτουργίας των συστημάτων της ΔΕΥΑ Σπάρτης για λόγους που δεν ανάγονται σε βαρεία αμέλεια ή δόλο της ΔΕΥΑ Σπάρτης. H ΔΕΥΑ Σπάρτης δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε υλική ή μη ζημία του χρήστη, σε περίπτωση διαρροής των στοιχείων της πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας, για οποιοδήποτε λόγο ή σε περίπτωση που τρίτος αποκτήσει κατ’ άλλον τρόπο παράνομα πρόσβαση στα παραπάνω στοιχεία.

Ο χρήστης οφείλει να καταβάλλει τη δέουσα επιμέλεια κατά τη συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων για την επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής (π.χ. ποσό, κωδικός πληρωμής, κλπ.). H ΔΕΥΑ Σπάρτης ουδεμία ευθύνη φέρει για λανθασμένες καταχωρίσεις, στις οποίες προβαίνουν οι χρήστες της υπηρεσίας, οι οποίες μπορούν να αφορούν λανθασμένη καταγραφή ποσού, κωδικού πληρωμής ή οποιοδήποτε άλλου στοιχείου που απαραιτήτως συμπληρώνεται κατά τη διενέργεια της συναλλαγής. H ΔΕΥΑ Σπάρτης δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη για τη νομική και πιστωτική κατάσταση των καρτών του χρήστη, οι οποίες χρεώνονται εκάστοτε με τα ποσά των πληρωμών που διενεργούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, ούτε, ως εκ τούτου, για τη δυνατότητα ή μη της ολοκλήρωσης της πληρωμής για λόγους που σχετίζονται με τις διαδικασίες έγκρισης της πληρωμής από την εκδότρια της κάρτας τράπεζα.

Η συναλλαγή πραγματοποιείται μέσα από το διαδικτυακό τόπο της ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ. Ο χρήστης συναινεί ρητώς η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ να τηρεί και να επεξεργάζεται αρχείο με τα αναγκαία προσωπικά του δεδομένα για την υλοποίηση της υπηρεσίας. Η ΔΕΥΑ Σπάρτης δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που ο χρήστης αμφισβητήσει τη συναλλαγή του για οποιαδήποτε λόγο. Ο χρήστης θα απευθύνεται στην εκδότρια Τράπεζα της πιστωτικής/χρεωστικής του κάρτας για ζητήματα που αφορούν αμφισβήτηση χρεώσεων, για τα οποία η ΔΕΥΑ Σπάρτης δε φέρει καμία ευθύνη.

Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι η ΔΕΥΑ Σπάρτης απλώς παρέχει σύνδεση με το διαδικτυακό τόπο της ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ και ότι η τελευταία έχει την ευθύνη για την ασφάλεια και τη νομιμότητα της συναλλαγής, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης της ΔΕΥΑ Σπάρτης.

ΓΦΓΦΓΦ