ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 40,00 % & πάγιο τέλος 10€/έτος
Κλίμακες Ευρώ/m³
0 – 200 μ² 4,00
200-300 μ² 5,00
300 – 400 6,00
400 & άνω 7,00

 

ΑΛΛΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΙΜΗ
Δεύτερη παροχή αποχέτευσης 1.300,00 €

 

Πάγιο τέλος ομβρίων 4,00 €/έτος

Όλα τα ανωτέρω επιβαρύνονται από τον αναλογούντα Φ.Π.Α.

ΓΦΓΦΓΦ