1. Αίτηση σύνδεσης που παρέχεται από την Υπηρεσία.
  2. Επικυρωμένο αντίγραφο οικοδομικής αδείας από την Πολεοδομία που θα φέρει την ένδειξη: «Για υδροδότηση» για το νέο κτίριο ή τη νομιμοποίηση παλιού.
  3. Βεβαίωση περί σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης (από τη Δ.Ε.Υ.Α. Σπάρτης).
  4. Αστυνομική ταυτότητα.
  5. ΑΦΜ & Δ.Ο.Υ.
  6. Τηλέφωνο & e-mail.
  7. Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Τεχνίτη – Εγκατάσταση Υδραυλικού.

ΓΦΓΦΓΦ