1. Αίτηση σύνδεσης που παρέχεται από την υπηρεσία.
  2. Επικυρωμένο αντίγραφο οικοδομής αδείας από την πολεοδομία που θα φέρει την ένδειξη: «Για υδροδότηση» για το νέο κτίριο, ή την νομιμοποίηση παλαιού.
  3. Ένα τοπογραφικό διάγραμμα ακινήτου που συνοδεύει την άδεια.
  4. Δύο κατόψεις και μία τομή που θα περνά από το χώρο των υδρομέτρων.
  5. Αντίγραφο εταιρικού και εξουσιοδότηση προς τον υπογράφοντα (σε περίπτωση εταιρείας).
  6. Τιμολόγιο κατανάλωσης νερού παλαιών ιδιοκτητών.
  7. Βεβαίωση περί σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης (από τη Δ.Ε.Υ.Α. Σπάρτης).
  8. Αστυνομική ταυτότητα.
  9. ΑΦΜ & Δ.Ο.Υ.
  10. Τηλέφωνο & e-mail.
  11. Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Τεχνίτη – Εγκατάσταση Υδραυλικού.

ΓΦΓΦΓΦ