1. Αίτηση σύνδεσης που παρέχεται από την Υπηρεσία.
  2. Τοπογραφικό διάγραμμα.
  3. Τίτλο κυριότητας οικοπέδου & μισθωτήριο συμβόλαιο ή πράξη τακτοποίησης αν πρόκειται για προσκυρούμενο τμήμα οικοπέδου.
  4. Αντίγραφο άδειας λειτουργίας της επιχείρησης.
  5. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος.
  6. Αστυνομική ταυτότητα.
  7. ΑΦΜ & Δ.Ο.Υ.
  8. Τηλέφωνο & e-mail.

ΓΦΓΦΓΦ