Η μεταβίβαση των δικαιωμάτων υδροληψίας που έχει σαν συνέπεια την αλλαγή του ονόματος του καταναλωτή είναι δυνατή :

 • Με υπογραφή κοινής Δηλώσεως στα γραφεία της Επιχείρησης.
 • Με συμβολαιογραφική πράξη.
 • Με δικαστική απόφαση, η οποία προσδιορίζει τους κληρονόμους.
 • Με τη μεταβίβαση του ακινήτου βάσει συμβολαιογραφικής πράξεως έστω και χωρίς ειδική μνεία μεταβιβάσεως των δικαιωμάτων υδροληψίας.
 • Με έγγραφη Υπεύθυνη Δήλωση, περί εκχωρήσεως των δικαιωμάτων υδροληψίας του ακινήτου που μεταβιβάστηκε.
 • Με υπογραφή κοινής δηλώσεως μεταξύ του ιδιοκτήτη του ακινήτου και του εκπροσώπου του Δημοσίου ή των ΝΠΔΔ όταν πρόκειται για μεταβίβαση δικαιωμάτων υδροληψίας στο δημόσιο.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση που παρέχεται από την Υπηρεσία.
 2. Ο ιδιοκτήτης με τα ακόλουθα δικαιολογητικά.
 3. Τίτλος ιδιοκτησίας (συμβόλαιο αγοράς, γονική παροχή κ.λ.π.)
 4. Τελευταία απόδειξη εξοφλημένη.
 5. Αστυνομική ταυτότητα
 6. ΑΦΜ & Δ.Ο.Υ.
 7. Τηλέφωνο & e-mail.

ΓΦΓΦΓΦ