Η Δ.Ε.Υ.Α. Σπάρτης συστάθηκε στις 14 Ιουλίου 1982 (ΦΕΚ δημοσίευσης της σύστασης 20/24-02-1982). Είναι Ν.Π.Ι.Δ. κοινωφελούς χαρακτήρα και διέπεται ως προς τη διοίκηση, οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση έργων αρμοδιότητας της, καθώς και τις πηγές χρηματοδότησης της, από τις διατάξεις του Νόμου 1069/1980 «Περί κινήτρων – για την ίδρυση Επιχειρήσεων Υδρεύσεων και Αποχετεύσεων» όπως ισχύουν σήμερα.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Σπάρτης έχει στην κυριότητά της τα δίκτυα ύδρευσης (μελέτη, κατασκευή και συντήρηση) και είναι αρμόδια για την εκμετάλλευση, διοίκηση και τη λειτουργία τους σύμφωνα με το Νόμο 1069/80, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Οι ανάγκες για κατανάλωση νερού από το δίκτυο ύδρευσης της επιχείρησης ιεραρχούνται ως εξής: α) Πρώτον: ικανοποιούνται οι ανάγκες των οικιών και των καταστημάτων, β) Δεύτερον: εφ’ όσον υπάρχει πλεόνασμα υδάτινων αποθεμάτων, αυτό διατίθεται για την ικανοποίηση άλλων αναγκών όπως το πότισμα ζώων, κήπων, κτημάτων κ.λπ..

Η Δ.Ε.Υ.Α. Σπάρτης και ειδικότερα ο τομέας ύδρευσης, παρέχει νερό κατάλληλο για πόση σύμφωνα με τις ισχύουσες στην Ελλάδα προδιαγραφές. Η χρήση του νερού αυτού για ειδικούς βιομηχανικούς ή άλλους τεχνικούς σκοπούς γίνεται με ευθύνη του υδρολήπτη. Αν για την χρήση αυτή υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις, ο υδρολήπτης προβαίνει στην επιθυμητή βελτίωσή του με τις κατάλληλες ειδικές τεχνικές και συσκευές. Η Δ.Ε.Υ.Α. Σπάρτης δεν έχει καμία ευθύνη, ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημία ήθελε προκύψει από την αδυναμία χρήσης του νερού που παρέχεται για να χρησιμοποιηθεί για ειδικό σκοπό, ο οποίος προϋποθέτει ειδικές απαιτήσεις χρήσης.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Σπάρτης έχει αναπτύξει και εφαρμόζει από το 2010 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 και αφορά στη μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία, εκμετάλλευση, διαχείριση, συντήρηση συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης καθώς επίσης και παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης. Παράλληλα διαθέτει και διαχειριστική επάρκεια από την Περιφέρεια Πελοποννήσου για τη δυνατότητα παρακολούθησης και εκτέλεσης έργων, που χρηματοδοτούνται από την Περιφέρεια.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Σπάρτης παρέχει τις υπηρεσίες της στους κατοίκους του Δήμου Σπάρτης και σε αυτούς που έχουν συμπεριληφθεί με τη διοικητική μεταρρύθμιση «Καλλικράτης» το 2011 στη δικαιοδοσία της καθώς και στις δημόσιες υπηρεσίες και τις τοπικές επιχειρήσεις. Η Δ.Ε.Υ.Α. Σπάρτης εξυπηρετεί περίπου 26.000 υδρόμετρα (μειωμένο τιμολόγιο σε πολυτέκνους, βιομηχανικό τιμολόγιο για επιχειρήσεις, ειδικό τιμολόγιο για Δημοτικά Διαμερίσματα) και 10.000 συνδέσεις αποχέτευσης. Οι ανάγκες που ικανοποιούνται σχετίζονται με την παροχή νερού σωστής ποιότητας, το αποχετευτικό δίκτυο, την επεξεργασία των λυμάτων και την αποκατάσταση βλαβών που εμφανίζονται κατά καιρούς στα προαναφερόμενα δίκτυα.

ΓΦΓΦΓΦ