Οι μετρήσεις θα γίνονται ανά εξάμηνο και στο τρίμηνο ο λογαριασμός θα είναι έναντι.

 

042 ΒΑΜΒΑΚΟΥ, 047 ΒΡΕΣΘΕΝΑ

ΠΑΓΙΟ 40,00 €
Κλίμακες Ευρώ/m³
0-25 0,10
25-70 0,20
70-100 0,50
100-140 0,70
140-200 1,30
200-300 2,00
300 & άνω 3,00

 

 

 

043 ΒΑΡΒΙΤΣΑ, 044 ΒΑΣΑΡΑΣ, 045 ΒΕΡΙΑ, 046 ΒΟΥΤΙΑΝΟΙ, 048 ΘΕΟΛΟΓΟΣ, 049 ΚΑΛΥΒΙΑ, 050 ΚΟΝΙΔΙΤΣΑ, 051 ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΥΣΗ, 052 ΣΕΛΑΣΙΑ

ΠΑΓΙΟ 60,00 €
Κλίμακες Ευρώ/m³
0-25 0,20
25-70 0,30
70-100 0,50
100-140 1,00
140-200 1,50
200-300 2,00
300 & άνω 3,00

 

Ελαιοτριβεία

ΠΑΓΙΟ 30,00 €
Κλίμακες Ευρώ/m³
0 – 300 0,30
300 – 600 0,60
600 & άνω 1,50

 

Αρχαιολογικός χώροι – Μουσεία

ΠΑΓΙΟ 30,00 €
Κλίμακες Ευρώ/m³
0 -500 0,50
500 & άνω 0,75

 

 

 

Σχολικά συγκροτήματα

ΠΑΓΙΟ 30,00 €
Κλίμακες Ευρώ/m³
0 -500 0,50
500 & άνω 0,75

 

ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Επαγγελματική Χρήση (ξενοδοχειακές μονάδες, βιοτεχνίες, εργοστασιακές επιχειρήσεις, ταβέρνες, εστιατόρια, καφενεία, πλυντήρια αυτοκινήτων, σταυλικές εγκαταστάσεις, ΣΕΑ, κοινόχρηστοι δημοτικοί χώροι, εκκλησίες)

ΠΑΓΙΟ 30,00 €
Κλίμακες Ευρώ/m³
0 – 300 0,60
300 – 600 0,90
600 & άνω 2,00

 

Πάγιο τέλος ομβρίων 4,00 €/έτος

Όλα τα ανωτέρω επιβαρύνονται από τον αναλογούντα Φ.Π.Α.

ΓΦΓΦΓΦ