Οι μετρήσεις θα γίνονται με τον τρόπο που ισχύει κατά την σύνταξη του παρόντος.

ΠΑΓΙΟ (ΝΕΟ ΕΤΗΣΙΟ) 60,00 €
Κλίμακες Ευρώ/m³
0-10 0,30
10-20 0,40
20-25 1,50
25-40 3,00
40-60 6,00
60 & άνω 15,00

*Μετρήσεις στους υδρομετρητές γίνονται από 1η Ιουνίου εκάστου έτους έως 30η Οκτωβρίου του ίδιου έτους, το υπόλοιπο διάστημα οι κάτοικοι δεν επιβαρύνονται για οποιαδήποτε κατανάλωση νερού έχουν.

 

Αρχαιολογικός χώροι – Μουσεία

ΠΑΓΙΟ 30,00 €
Κλίμακες Ευρώ/m³
0 -500 0,50
500 & άνω 0,75

 

Σχολικά συγκροτήματα

ΠΑΓΙΟ 30,00 €
Κλίμακες Ευρώ/m³
0 -500 0,50
500 & άνω 0,75

 

ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Επαγγελματική Χρήση (ξενοδοχειακές μονάδες, βιοτεχνίες, εργοστασιακές επιχειρήσεις, ταβέρνες, εστιατόρια, καφενεία, ελαιοτριβεία, σταυλικές εγκαταστάσεις, πλυντήρια αυτοκινήτων, ΣΕΑ, κοινόχρηστοι δημοτικοί χώροι, εκκλησίες)

ΠΑΓΙΟ 30,00 €
Κλίμακες Ευρώ/m³
0 – 300 0,60
300 – 600 0,90
600 & άνω 2,00

 

Πάγιο τέλος ομβρίων 4,00 €/έτος

Όλα τα ανωτέρω επιβαρύνονται από τον αναλογούντα Φ.Π.Α.

ΓΦΓΦΓΦ