Η θέση της εγκατάστασης είναι σε απόσταση 2,5 Km περίπου κατάντι της γέφυρας του Ευρώτα που βρίσκεται  στην είσοδο της πόλης και δίπλα στον αποδέκτη των επεξεργασμένων λυμάτων,  που  είναι ο ποταμός Ευρώτας. Η πρώτη εγκατάσταση  βιολογικού καθαρισμού σχεδιάσθηκε το 1985 και λειτούργησε το 1990 για τις θεωρητικές παροχές 20ετίας (2005).

Αποχετευόμενος πληθυσμός        :   16.150 ισοδύναμα άτομα

Μέση παροχή                             :     2.630 μ3/ημ

Παροχή αιχμής                          :     201 μ3/ώρα

Το 1994 εντάχθηκε για χρηματοδότηση, στο Ταμείο Συνοχής, η επέκταση και αναβάθμιση της μονάδας ώστε αφενός να καλυφθούν οι μελλοντικές ανάγκες αποχέτευσης και αφετέρου να πληρούνται οι απαιτήσεις της 91/271 Κοινοτικής Οδηγίας.

Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της Σπάρτης, έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί να εξυπηρετεί αποχετευόμενο πληθυσμό 40.000  ισοδύναμων κατοίκων.

Η μέθοδος επεξεργασίας που εφαρμόζεται είναι της ενεργού ιλύος (παρατεταμένος αερισμός) με πλήρη αερόβια σταθεροποίηση της ιλύος, με προαπονιτροποίηση και με βιολογική αφαίρεση P, προκειμένου να ικανοποιούνται οι σύγχρονες επιστημονικές, τεχνολογικές και νομοθετικές  απαιτήσεις που αφορούν την επεξεργασία των λυμάτων.

Τα δεδομένα σχεδιασμού της εγκατάστασης είναι:

Παροχή ανά ισοδύναμο άτομο, lt/ημ 200
Μέση παροχή, m3/ημ 8000
Παροχή αιχμής, m3/ώρ 540
Φορτία ανά κάτοικο(gr/ημ)
BOD5 60
SS 70
N 10
P 3
Λίπη – Έλαια 12
Ολικά φορτία(kg/ημ)
BOD5 2400
SS 2800
N 400
P 120
Λίπη-έλαια 480
Συγκεντρώσεις(mg/l)
BOD5 300
SS 350
N 50
P 15
Λίπη – έλαια 60

Επιπλέον η εγκατάσταση διαθέτει, μεταξύ άλλων :

  • Ταχυδιυλιστήριο βαρύτητας, αποτελούμενο από ένα δίδυμο σύστημα κλινών άμμου (τριτοβάθμια επεξεργασία).

Τα δεδομένα σχεδιασμού της μονάδας διύλισης των επεξεργασμένων

λυμάτων,  είναι:

Μέση υδραυλική φόρτιση : ≤ 5 m3/m2 h

Υδραυλική φόρτιση αιχμής : ≤ 10 m3/m2 h

Φόρτιση στερεών : 6,2 Kg/m2 d

Μέση ωριαία παροχή εισόδου : 333 m3/h

Ωριαία παροχή αιχμής : 540  m3/h

BOD5 επεξεργασμένων λυμάτων : < 20 mg/l

Αιωρούμενα στερεά επεξεργασμένων λυμάτων : < 20 mg/l

  •  Compact σύστημα προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων και αντλιοστάσιο παροχέτευσης των βοθρολυμάτων στο κανάλι άφιξης των λυμάτων.
  • Πλήρες σύστημα απολύμανσης των επεξεργασμένων λυμάτων, με υπεριώδη ακτινοβολία, που διαθέτει μηχανικό και χημικό καθαρισμό.
  • Φυγοκεντρικό διαχωριστήρα για την αφυδάτωση της περίσσειας ιλύος με όλο τον απαραίτητο παρελκόμενο εξοπλισμό (αντλίες, κοχλίες, δεξαμενή παρασκευής διαλύματος πολυηλεκτρολύτη, ηλεκτρικό πίνακα, PLC, κ.α).
  • Ειδικά συστήματα απομάκρυνσης επιπλεόντων από τις δευτεροβάθμιες καθιζήσεις.
  • Δύο αυτόματους ψυχόμενους δειγματολήπτες.
  • Μετρητικό εξοπλισμό (DOμετρα, MLSSμετρα, Θολόμετρο, Παροχόμετρο, σταθμίμετρα).
  • Πλήρες σύστημα τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού (SCADA).

Συνοπτικά, η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων, απoτελείται από τις παρακάτω κύριες μονάδες :

(1)   Φρεάτιο άφιξης

(2)   Εγκατάσταση εσχάρωσης

(3)   Κανάλι μέτρησης παροχής

(4)   Αεριζόμενο εξαμμωτή-λιποσυλλέκτη

(5)   Αντλιοστάσιο αvύψωσης

(6)   Δεξαμενή βιολογικής αποφωσφόρωσης

(7)   Μεριστή βιολογικής επεξεργασίας

(8)   Δεξαμενές απονιτροποίησης και αερισμού

(9)   Δεξαμενές τελικής καθίζησης με συστήματα αφαίρεσης επιπλεόντων

(10) Αντλιοστάσια ανακυκλοφορίας και λάσπης

(14) Σύστημα υπεριώδους ακτινοβολίας για την απολύμανση των

επεξεργασμένων περίσσειας λάσπης

(11) Μονάδα απoλύμαvσης με υποχλωριώδες νάτρο

(12) Αγωγό διάθεσης των επεξεργασμένων

(13) Δεξαμενή ομογενοποίησης και πάχυνσης της

(15) Μηχανική αφυδάτωση λάσπης με φυγοκεντρικό διαχωριστήρα

(16) Κτίριο διοίκησης και βοηθητικά κτίρια

(17) Δίκτυο και αντλιοστάσιο στραγγιδίων

(18) Εγκατάσταση υποδοχής και προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων

(19) Διυλιστήριο άμμου

(20) Αντλιοστάσια στραγγιδίων

ΓΦΓΦΓΦ